പുനരുപയോഗ ഊർജം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള യുഎഇ സുസ്ഥിരതാ ശ്രമങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഇൻസിങ്ക് ഇറേറ്റർ

പുനരുപയോഗ ഊർജം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള യുഎഇ സുസ്ഥിരതാ ശ്രമങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഇൻസിങ്ക് ഇറേറ്റർ
അബുദാബി, ഏപ്രിൽ 17, 2024 --നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, സുസ്ഥിര വികസനം, പുനരുപയോഗ ഊർജം എന്നീ മേഖലകളിൽ യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വേൾപ