അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളുടെ നിർണായക പങ്ക് വിലയിരുത്തി 'ഡബ്ല്യുഎപിഒആർ-എസ്എസ്എ' കോൺഫറൻസ്

അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളുടെ നിർണായക പങ്ക് വിലയിരുത്തി 'ഡബ്ല്യുഎപിഒആർ-എസ്എസ്എ' കോൺഫറൻസ്
"സുസ്ഥിര ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തൽ: ആഫ്രിക്കയിലെ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളും പൈതൃകങ്ങളും" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ, കെനിയയിലെ മൊംബാസയിൽ നടന്ന "ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ റിസർച്ച് - എസ്എസ്എ കോൺഫറൻസ്," വൈവിധ്യമാർന്ന പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വെല്ലുവിളികളിലു