യുഎന്നിലെ സുഡാനിന്‍റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് യുഎഇ

യുഎന്നിലെ സുഡാനിന്‍റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് യുഎഇ
യുഎന്നിലെ സുഡാനിന്‍റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുഎഇയുടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ വിദേശകാര്യ അസിസ്റ്റൻ്റ് മന്ത്രി ലാന സാക്കി നുസൈബെഹ് വ്യക്തമാക്കി.തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സുഡാനിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന