വാടക തർക്ക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് നിയമത്തിന് ഷാർജ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി

വാടക തർക്ക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് നിയമത്തിന് ഷാർജ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി
ഷാർജയിൽ വാടക തർക്ക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള 2024 ലെ കരട് നിയമത്തിന് ഷാർജ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൗൺസിൽ (എസ്സിസി) അംഗീകാരം നൽകി. പതിനൊന്നാം നിയമസഭാ കാലയളവിലെ ആദ്യ റെഗുലർ സെഷൻ്റെ ഭാഗമായ എട്ടാം സെഷനിലാണ് നിയമം അംഗീകരിച്ചത്. കൗൺസിലിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് ലീഗൽ അഫയേഴ്സ്, അപ്പീലുകൾ,