90 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,350 പ്രദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് എഡിഐബിഎഫ്

90 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,350 പ്രദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് എഡിഐബിഎഫ്
അബുദാബി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൻ്റെ (എഡിഐബിഎഫ്) 33-ാമത് പതിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ അബുദാബി ഒരുങ്ങുകയാണ്. അബുദാബി അറബിക് ലാംഗ്വേജ് സെൻ്റർ (എഎൽസി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തിലും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്.കഴിഞ്ഞ വർഷം 84 രാജ്യങ്ങളെ പ്