കോസ്റ്റാറിക്കയിൽ എഐ-പവർ മാമോഗ്രാഫി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സായിദ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ ബിയോണ്ട് 2020 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്

കോസ്റ്റാറിക്കയിൽ  എഐ-പവർ മാമോഗ്രാഫി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സായിദ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ ബിയോണ്ട് 2020 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്
സായിദ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ മുൻനിര പ്രോജക്റ്റ്, ബിയോണ്ട്2020, സ്തനാർബുദം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ദരിദ്ര പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് കോസ്റ്റാറിക്കയിലുടനീളം എഐ- പവർ മാമോഗ്രാഫി സേവനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും 8,000 പരിശോധനകളിലൂടെ എഐ  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള