എൽഎൽഎഫ് ഫണ്ട് 2.0-ലേക്ക് 50 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

എൽഎൽഎഫ് ഫണ്ട് 2.0-ലേക്ക് 50 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ
ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര പാതകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ താഴ്ന്നതും ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വികസന സംരംഭമായ ലൈവ്സ് ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് ഫണ്ട് 2.0 (എൽഎൽഎഫ് 2.0)-ലേക്ക് $50 മില്യൺ യുഎഇ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇസ്‌ലാമിക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ബാങ്ക് (ഐഎസ്‌ഡിബി) അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യം, പകർ