ഖനനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപ ധാരണാപത്രത്തിൽ യുഎഇയും കെനിയയും ഒപ്പുവച്ചു

ഖനനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപ ധാരണാപത്രത്തിൽ യുഎഇയും കെനിയയും ഒപ്പുവച്ചു
ഖനന, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കി യുഎഇയുടെ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയവും കെനിയയുടെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയവും ദേശീയ ട്രഷറിയും നിക്ഷേപ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള എഡിക്യു പ്രഖ്യാപിച്ച കരാർ, കെനിയയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മുൻഗണനാ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപം സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കരാ