2024 ഐഇഇഇ ഡബ്ല്യുഐഇ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഉച്ചകോടിക്ക് ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

ദുബായ്, 2024 ഏപ്രിൽ 24, (WAM) – സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വം, ശാക്തീകരണം, സംരംഭകത്വം, വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മാർഗനിർദേശം, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സുഗമമാക്കൽ, പരിശീലന അവസരങ്ങൾ നൽകൽ, സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ, 2024 ഐഇഇഇ വിമൻ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ