ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ 38 സൂചകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ‘കൗൺസിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്’

ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ 38 സൂചകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ‘കൗൺസിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്’
പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ ഡിജിറ്റൽ അപകട സാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും യുഎഇ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൗൺസിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ യോഗത്തിന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഷെയ്ഖ് സെയ്ഫ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകി. ഡിജിറ്റൽ വെല്ലുവിളികളെ ഫലപ്രദമായി നേര