എംപിജിസി 2024; മെയ് 20-22 തീയതികളിൽ ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

എംപിജിസി 2024; മെയ് 20-22 തീയതികളിൽ ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
'സുസ്ഥിര ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വികസിക്കുന്ന കോർ എനർജി മാർക്കറ്റുകൾ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പെട്രോളിയം ആന്‍റ് ഗ്യാസ് കോൺഫറൻസ് (എംപിജിസി 2024) ദുബായിൽ 2024 മെയ് 20 മുതൽ മെയ് 22 വരെ നടക്കും. ഇഎൻഒസി ഗ്രൂപ്പ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ്, എസ്&പി ഗ്ലോബൽ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദുബ