നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് പന്ത്രണ്ടാമത് യോഗം ചേർന്നു

നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് പന്ത്രണ്ടാമത് യോഗം ചേർന്നു
ഏപ്രിൽ 24-ന് നടന്ന ബോർഡിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് യോഗത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ (NHRI ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ്) ചെയർപേഴ്‌സൺ മഖ്‌സൂദ് ക്രൂസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.മുൻ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർനടപടികളും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എൻഎച്ച്ആർഐയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ