സമഗ്ര പങ്കാളിത്തം, വികസനം, സഹകരണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇയും ഓസ്ട്രിയയും

സമഗ്ര പങ്കാളിത്തം, വികസനം, സഹകരണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇയും ഓസ്ട്രിയയും
യുഎഇ-ഓസ്ട്രിയ സമഗ്ര പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ വിയന്നയിൽ ഓസ്ട്രിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പുതിയ സഹകരണങ്ങളിലൂടെയും സംയുക്