അൽ മക്തൂം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വിപുലീകരണം ആഗോള വ്യോമയാന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ദുബായിയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു: ദുബായ് എയർപോർട്ട് സിഇഒ

അൽ മക്തൂം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വിപുലീകരണം ആഗോള വ്യോമയാന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ദുബായിയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു: ദുബായ് എയർപോർട്ട് സിഇഒ
128 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപമുള്ള  അൽ മക്തൂം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വിപുലീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ദുബായ് എയർപോർട്ട് സിഇഒ പോൾ ഗ്രിഫിത്ത്‌സ് ദുബായ് വേൾഡ് സെൻട്രൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈ നിക്ഷേപം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗമേറിയതും സൗകര്യപ്രദവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ  അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്യാധുനിക വിമാ