യുഎഇ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപ മീറ്റ് കുവൈത്തിൽ ആരംഭിച്ചു

യുഎഇ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപ മീറ്റ് കുവൈത്തിൽ ആരംഭിച്ചു
കുവൈറ്റിലെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്പനീസ്, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ യുഎഇ എംബസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'കുവൈറ്റിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ യുഎഇ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപ മീറ്റ്  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആകർഷകമായ മേഖലകളും വ്യവസായങ്ങ