മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പിച്ച് മത്സരത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ സമയപരിധി മെയ് 5 വരെ നീട്ടി

മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പിച്ച് മത്സരത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ സമയപരിധി മെയ് 5 വരെ നീട്ടി
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, 3D പ്രിൻ്റിംഗ്, ഡീകാർബണൈസേഷൻ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്കായുള്ള "മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദി എമിറേറ്റ്സ് (MIITE) സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് പിച്ച് മത്സരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമയപരിധി വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രാലയം (MoIAT) മെയ് 5 വരെ  നീട്ടി. കമ്പനികള