ബീജിംഗ് ഫോറിൻ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വാം സ്വാഗതം ചെയ്തു

ബീജിംഗ് ഫോറിൻ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വാം സ്വാഗതം ചെയ്തു
എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ (വാം) വിപുലമായ വാർത്ത സേവനങ്ങളെയും മാധ്യമ അനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡിംഗ് ഹാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബീജിംഗ് ഫോറിൻ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അക്കാദമിക് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ജലാൽ അൽറയ്‌സി 19 ഭാഷകളിൽ 24