അൽ ഗുറൈറുമായി എമിറേറ്റൈസേഷൻ ശ്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് എമിറാത്തി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കൗൺസിൽ

അൽ ഗുറൈറുമായി എമിറേറ്റൈസേഷൻ ശ്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് എമിറാത്തി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കൗൺസിൽ
എമിറാത്തി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കൗൺസിലും യുഎഇയിലെ കുടുംബ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ അൽ ഗുറൈറും എമിറേറ്റൈസേഷൻ സംരംഭങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ദുബായിലെ എമിറേറ്റൈസേഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് സൂപ്രണ്ട് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽഫലാഹിയും അൽ ഗുറൈറിലെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ടാലൻ്റ് എക്