പ്രതിവർഷം 32.5% വളർച്ച, സർവകാല റെക്കോർഡിൽ സിബിയുഎഇയുടെ ഫെബ്രുവരി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

പ്രതിവർഷം 32.5% വളർച്ച, സർവകാല റെക്കോർഡിൽ സിബിയുഎഇയുടെ ഫെബ്രുവരി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
ഇന്ന് പരസ്യമാക്കിയ 2024 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, യുഎഇയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫെബ്രുവരി അവസാനം 750 ബില്യൺ ദിർഹത്തിലെത്തി ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചു.ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പൊതുബജറ്റ് 183.4 ബില്യൺ ദിർഹം അഥവാ 32.5 ശതമാ