യുഎഇയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് വ്യവസായങ്ങളിലെ ഐപി അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തി സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം

യുഎഇയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് വ്യവസായങ്ങളിലെ ഐപി അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തി സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം
സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എസ്ഡിജി) കൈവരിക്കുന്നതിന് ഐപി പരിരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ (ഐപി) ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അബുദാബിയിലെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം (എംഒഇസി) നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. “യുഎഇ  നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഐപിക്ക് ഒരു പ്രമുഖ നിയമ ചട്