ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ 3 ട്രില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തി യുഎഇ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം

ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ 3 ട്രില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തി യുഎഇ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം
യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ (സിബിയുഎഇ)  ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം  ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ യുഎഇ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം (UAEFTS) വഴിയുള്ള ഇൻ്റർബാങ്ക് ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങളുടെ മൊത്ത മൂല്യം 3 ട്രില്യൺ ദിർഹത്തിലധികമായി ഉയർന്നു.റഫറൻസ് കാലയളവിൽ നടത്തിയ ബാങ്ക്-ടു-ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറുകളും കസ്റ്