2024-ലെ അറബ് ടൂറിസം മീഡിയ അവാർഡിന് ദുബായ് വേദിയാകും

2024-ലെ അറബ് ടൂറിസം മീഡിയ അവാർഡിന് ദുബായ് വേദിയാകും
അറബ് യൂണിയൻ ഫോർ ടൂറിസ്റ്റ് മീഡിയ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അറബ് ടൂറിസം മീഡിയ അവാർഡിന് 2024-ൽ ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുക, ടൂറിസം സേവനങ്ങളിലെ പുരോഗതികൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നിവയാണ് അവാർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.