സ്വകാര്യ മേഖലയോട് റിമോട്ട് വർക്ക് പിന്തുടരാൻ നിർദേശിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

സ്വകാര്യ മേഖലയോട് റിമോട്ട് വർക്ക് പിന്തുടരാൻ നിർദേശിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ  ജാഗ്രത നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന്  തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ 2024 മെയ് 2-ന് റിമോട്ട് വർക്ക് പാറ്റേണുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (MoHRE) സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളോട് നിർദേശിച്ചു.  ജോലിസ്ഥലത്ത് ഓൺ-സൈറ്റ് സാന്നിധ