യുഎഇയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ച് ഷാർജ ചേംബർ

യുഎഇയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ച് ഷാർജ ചേംബർ
ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എസ്‌സിസിഐ) യുഎഇയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് കാഷ്‌വാനി നിയമ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.അഭിഭാഷകനായ അഹമ്മദ് അബ്ദുൾ അസീസ് കഷ്‌വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശിൽപശാലയിൽ യുഎഇയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ നിയമ, അക്കൗണ്ട