2024 ആദ്യ പാദ കാലയളവിൽ 491 ദശലക്ഷം ദിർഹം അറ്റാദായ വളർച്ച കൈവരിച്ച് പ്യുവർഹെൽത്ത്

2024 ആദ്യ പാദ കാലയളവിൽ 491 ദശലക്ഷം ദിർഹം അറ്റാദായ വളർച്ച കൈവരിച്ച് പ്യുവർഹെൽത്ത്
പ്യുവർഹെൽത്ത് ഹോൾഡിംഗ്, 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 52% ശക്തമായ വരുമാന വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗ്രൂപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ വരുമാനത്തിൽ 85% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി മൊത്തം 4.8 ബില്യൺ യുഎഇ ദർഹം കൈവരിച്ചു, കൂടാതെ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും 10% വർദ്ധിച്ച് 1.5 ദശലക്ഷം