ഖത്തറിൽ നടന്ന ജിസിസി വ്യവസായ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രി നയിച്ചു

ഖത്തറിൽ നടന്ന ജിസിസി വ്യവസായ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രി നയിച്ചു
ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാവസായിക, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ നടന്ന പ്രാദേശിക വ്യാവസായിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ  മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ  നയിച്ചു. ജിസിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റിയ