ഷാർജ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു

ഷാർജ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു
അബുദാബി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൻ്റെ 33-ാമത് സെഷനിൽ ഷാർജ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് പങ്കെടുത്തു. അക്കാദമിക് നിലവാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതുമായ 800-ലധികം വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദർശനങ്ങൾ സമിതി അവതരിപ്പിച്ചുസംസ്‌ക്കാരം, ചരിത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ തലക്കെട്ടുകളാൽ സാംസ