സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പ്രോഗ്രാം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പ്രോഗ്രാം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ടീമുമായി സഹകരിച്ച് ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoHAP) സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളും മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളും ശിൽപശാല ചർച്ച ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം പരിപാടിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ