2024 ആദ്യ പാദത്തിൽ ശക്തമായ വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അഡ്നോക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ

2024 ആദ്യ പാദത്തിൽ ശക്തമായ വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അഡ്നോക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
അഡ്നോക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍റെ 2024 ക്യു1-ലെ ഇബിറ്റ്ഡ 18% വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി $248 ദശലക്ഷം ഡോളറായി ഉയർന്നു. വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 20-ലധികം എഐ അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങളുടെ പൈപ്പ്‌ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച്, ക്യു1 കാലയളവിൽ അഡ്നോക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഇന്ധന, ഇന്ധനേതര