ഗോവ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഗോവൻ ടൂറിസം മന്ത്രി

ഗോവ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഗോവൻ ടൂറിസം മന്ത്രി
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ഗോവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് വിപണികളിലൊന്നാണെന്ന് ഗോവ ടൂറിസം, ഐടി, പ്രിൻ്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി മന്ത്രി രോഹൻ അശോക് ഖൗണ്ടേ പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും സമൃദ്ധിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും യ