ഗുണമേന്മയും മത്സരശേഷിയും ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർനടപടികൾക്കായി 'വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ' യോഗത്തിൽ അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായി

ഗുണമേന്മയും മത്സരശേഷിയും ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർനടപടികൾക്കായി 'വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ' യോഗത്തിൽ അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായി
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  ഗുണമേന്മയും മത്സരശേഷിയും ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ, മാനവ വിഭവശേഷി കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ദേശീയ ആവശ്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുകയും