കൃഷിയിലും ഖനനത്തിലും യുഎഇ നിക്ഷേപം തേടി ഗിനിയൻ മന്ത്രി

കൃഷിയിലും ഖനനത്തിലും യുഎഇ നിക്ഷേപം തേടി ഗിനിയൻ മന്ത്രി
വിവിധ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി, ഖനനം എന്നിവയിൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിലാഷം  ഗിനിയയിലെ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, എസ്എംഇ മന്ത്രി ഡോ. ദിയാക്ക സിഡിബെ പ്രകടിപ്പിച്ചു.വിവിധ മേഖലകളിലെ നിരവധി നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളാൽ തൻ്റെ രാജ്യം സമ്പന്നമാണെന്ന് അബുദാബിയിൽ നടന്ന എഐഎ