മേക്ക്-എ-വിഷ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം അടുത്ത ജൂണിൽ അബുദാബിയിൽ നടക്കും

മേക്ക്-എ-വിഷ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം അടുത്ത ജൂണിൽ അബുദാബിയിൽ നടക്കും
അബുദാബി, 2024 മെയ് 13,(WAM)--മേക്ക്-എ-വിഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനമായ "ഗ്ലോബൽ വിഷ്" ഉച്ചകോടിക്ക് അടുത്ത വർഷം ജൂൺ 3 മുതൽ 4 വരെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനായി  അബുദാബിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. " അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ അബുദാബിയെ മേക്ക്-എ-വിഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ തിരഞ്ഞെടുത