ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജലമലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് വിദൂരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് മറൈൻ സ്‌ക്രാപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചു

ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജലമലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് വിദൂരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന  സ്മാർട്ട് മറൈൻ സ്‌ക്രാപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചു
ദുബായ് എമിറേറ്റിലെ അരുവികളിലും കനാലുകളിലും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 'സ്മാർട്ട് മറൈൻ സ്‌ക്രാപ്പർ' എന്ന പേരിൽ ഒരു നൂതന ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കി. ഇത് പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള നഗരത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ കൂടുതൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അൽ ഖത്തർ ഷിപ്പ്‌യാർഡുമായി സഹകരിച