മെഡിക്കൽ ഇന്നൊവേഷനിലും എഐയിലും മുൻനിര സ്ഥാനം ഗ്രീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു: ആരോഗ്യമന്ത്രി

മെഡിക്കൽ ഇന്നൊവേഷനിലും എഐയിലും മുൻനിര സ്ഥാനം ഗ്രീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു: ആരോഗ്യമന്ത്രി
അബുദാബി ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വീക്ക് 2024-ൽ പങ്കെടുത്ത ഗ്രീക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രി അഡോണിസ് ജോർജിയാഡിസ് കൃത്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും ഗ്രീസിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സംയോജനവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ മെച്ച