വെടിമരുന്ന് ഉൽപ്പാദന ലൈനിനായി പി.ടി പിൻഡാഡുമായി എഡ്ജ് കരാർ ഒപ്പിട്ടു

വെടിമരുന്ന് ഉൽപ്പാദന ലൈനിനായി പി.ടി പിൻഡാഡുമായി എഡ്ജ് കരാർ ഒപ്പിട്ടു
ഇന്തോനേഷ്യൻ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ് ആയ പിടി പിൻഡാഡിന് ഒരു അമ്മ്യൂണേഷൻ ഉൽപ്പാദന ലൈൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 27 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ കരാറിൽ മുൻനിര സാങ്കേതിക, പ്രതിരോധ ഗ്രൂപ്പായ എഡ്ജ് ഒപ്പുവെച്ചു. 5.56x45mm, 7.62x51mm കാലിബർ അമ്മ്യൂണേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ, യുഎഇയിലെ ഔദ്യോഗിക സ