2023 വരെയുള്ള വാറ്റ്, എക്സൈസ് നികുതി വരുമാനം 173.6 ബില്യൺ ദിർഹത്തിലെത്തി: ധനമന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

2023 വരെയുള്ള വാറ്റ്, എക്സൈസ് നികുതി വരുമാനം 173.6 ബില്യൺ ദിർഹത്തിലെത്തി: ധനമന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്), എക്സൈസ് നികുതി എന്നിവയിൽ നിന്ന് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം വരെ സമാഹരിച്ച മൊത്തം വരുമാനം 173.6 ബില്യൺ ദിർഹം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ധനമന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എക്സൈസ് നികുതി പിരിവ് 14.07 ബില്യൺ ദിർഹമാണ്, ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റ് ഏകദേശം 5.2 ബില്യൺ ദിർഹം സമാഹര