പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധിൽ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ശൈഖ് സായിദ് ആശുപത്രിയുടെ വിപുലീകരണം ഇആർസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധിൽ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ശൈഖ് സായിദ് ആശുപത്രിയുടെ വിപുലീകരണം ഇആർസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ വികസന സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ലർക്കാനയിൽ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ശൈഖ് സായിദ് ആശുപത്രിയുടെ വിപുലീകരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പാക്കിസ്ഥാനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കാനും പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും വികസന മേഖലകളെ പിന്തുണയ്ക