ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇംദാദുമായി സഹകരിച്ച് ഹത്ത മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു

ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇംദാദുമായി സഹകരിച്ച് ഹത്ത മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു
ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇംദാദുമായി സഹകരിച്ച് ഹത്ത മേഖലയിൽ തന്ത്രപരമായ സുസ്ഥിര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി പദ്ധതികൾക്കായി സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രദേശവാസികളെയും അതിഥികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധ