നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള 4 സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന മന്ത്രാലയം

നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള 4 സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന മന്ത്രാലയം
നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി "സർക്കാർ സേവന വികസന ഗൈഡ് 2.0" അനുസരിച്ച് നാല് സേവനങ്ങളുടെ രൂപകല്പനയും വികസനവും കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന മന്ത്രാലയം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ സേവനങ്ങളിൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കൽ,  പുതുക്കൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കേടായതോ ആയ കാർഡുകൾക്ക് പകരം നൽകൽ, വിവാഹ ഗ്