2024-ൽ യുഎഇ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 4% വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്

2024-ൽ യുഎഇ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 4% വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്
ഈ വർഷം യുഎഇയുടെ യഥാർത്ഥ ജിഡിപിയിൽ 4% വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് (IMF) പ്രവചിക്കുന്നു.2024 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ IV കൺസൾട്ടേഷനുകൾ സംബന്ധിച്ച് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിലു