ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് വാട്ടർ ഫോറത്തിലേക്കുള്ള യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സുഹൈൽ അൽ മസ്റൂയി നയിക്കുന്നു

ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് വാട്ടർ ഫോറത്തിലേക്കുള്ള യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സുഹൈൽ അൽ മസ്റൂയി നയിക്കുന്നു
'ജലം പങ്കിട്ട സമൃദ്ധി' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലിയിൽ നടക്കുന്ന  പത്താമത് വേൾഡ് വാട്ടർ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രി സുഹൈൽ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്‌റൂയി നയിച്ചു. ആഗോള ജല വെല്ലുവിളികളിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനും ദീർഘകാല പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാർ ഉദ്