സർക്കാർ പിന്തുണ പ്ലാറ്റ്ഫോം അനാവരണം ചെയ്ത് ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോ

സർക്കാർ പിന്തുണ പ്ലാറ്റ്ഫോം അനാവരണം ചെയ്ത് ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോ
എമിറേറ്റിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോ(എസ്‌ജിഎംബി) ഒരു പുതിയ സർക്കാർ പിന്തുണ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിസന്ധികളെയും അത്യാഹിതങ്ങളെയും ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പുകൾക്ക