ഐഎസ്എൻആർ 2024-ൻ്റെ വിജയത്തിനായി അഡ്‌നെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു

ഐഎസ്എൻആർ 2024-ൻ്റെ വിജയത്തിനായി അഡ്‌നെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു
ദേശീയ സുരക്ഷാ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രതിരോധ (ഐഎസ്എൻആർ) 2024-ൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പതിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അഡ്‌നെക്  ഗ്രൂപ്പ് വിവിധ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ  ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ശൈഖ് സെയ്ഫ് ബ