മൂന്നാമത്തെ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് ഫോറത്തിൻ്റെ അജണ്ട അവതരിപ്പിച്ച് വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രാലയം

മൂന്നാമത്തെ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് ഫോറത്തിൻ്റെ അജണ്ട അവതരിപ്പിച്ച് വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രാലയം
മെയ് 27-28 തീയതികളിൽ അബുദാബി എനർജി സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് ഫോറത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിൻ്റെ അജണ്ട വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രാലയം (MoIAT) അവതരിപ്പിച്ചു. അബുദാബി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (അഡ്‌ഡഡ്), അഡ്‌നോക് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് മന്ത്രാലയം ഫോറം