സ്വകാര്യ, പൊതു ബസുകളിൽ 30% വരെ വിൻഡോ ടിൻറിംഗ് അനുവദിച്ച് അബുദാബി മൊബിലിറ്റി

സ്വകാര്യ, പൊതു ബസുകളിൽ 30% വരെ വിൻഡോ ടിൻറിംഗ് അനുവദിച്ച് അബുദാബി മൊബിലിറ്റി
അബുദാബി മൊബിലിറ്റിയുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായും സഹകരിച്ച്, അബുദാബിയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ബസ് വിൻഡോകളിലും വിൻഡോ ടിൻറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഗതാഗത വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. എമിറേറ്റിനുള്ളിലെ സ്വകാര്യ, പൊതു ബസുകൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്, ഡ്രൈവറുടെ ദൃശ്യപരത ഉറപ്പാക