2024 മാർച്ചിലെ ചരക്ക് മിച്ചത്തിൽ 24.1 ബില്യൺ യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂറോ മേഖലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം

2024 മാർച്ചിൽ, യൂറോ മേഖലയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി 24.1 ബില്യൺ യൂറോയുടെ വ്യാപാര മിച്ചം രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ വർധനവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കയറ്റുമതി 9.2% കുറഞ്ഞ് 245.4 ബില്യൺ യൂറോ ആയി, ഇറക്കുമതിയും 12.0% കുറഞ്ഞ് 221.3 ബില്യൺ യൂറോ എത്തി. 'രാസവസ്തുക്കളുടെ' മിച്ചത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധ