റാസ് അൽ ഖൈമയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് 'A'യിൽ നിന്ന് 'A+' ആയി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഫിച്ച്

റാസ് അൽ ഖൈമയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് 'A'യിൽ നിന്ന് 'A+' ആയി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഫിച്ച്
ശക്തമായ ഇടക്കാല വളർച്ചാ പ്രവചനങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന എമിറേറ്റിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് മെട്രിക്‌സ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഫിച്ച് റേറ്റിംഗുകൾ, റാസൽ ഖൈമയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് 'A'-യിൽ നിന്ന് 'A+' ആയി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച,  ഉൾപ്പെടെ എമിറേറ്റിൻ്റെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയാണ് ഈ നേ