യുഎഇഎഎയും ഇഎസ്‌സിഡിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

യുഎഇഎഎയും ഇഎസ്‌സിഡിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
സമഗ്രത, പൊതുവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഎഇ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയും (യുഎഇഎഎ) ദുബായിലെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ കേന്ദ്രവും (ഇഎസ്‌സിഡി) ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. അബുദാബിയിലെ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ യുഎഇഎ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം മ