ദേശീയ സുരക്ഷയിലും അപകടസാധ്യത ലഘൂകരണ മേഖലയിലും നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഐഎസ്എൻആർ: സയീദ് അൽ മൻസൂരി

ദേശീയ സുരക്ഷയിലും അപകടസാധ്യത ലഘൂകരണ മേഖലയിലും നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഐഎസ്എൻആർ: സയീദ് അൽ മൻസൂരി
ദേശീയ സുരക്ഷയിലും അപകടസാധ്യത ലഘൂകരണ മേഖലയിലും നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ദേശീയ  സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ (ഐഎസ്എൻആർ) ഒരു മികച്ച ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണെന്ന് അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ക്യാപിറ്റൽ ഇവൻ്റുകളിലെ സൈനിക, പ്രതിരോധ പ്രദർശനങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാ